Leje-/handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

Bagageboks I/S
Vestergårds Alle 23
8362 Hørning

Telefonnummer: 21858858
Mailadresse: kontakt@bagageboks.dk
CVR-nummer: 42912158

Bank
Bagageboks I/S har Skjern Bank som hovedbankforbindelse.
Registreringsnummer: 7780
Kontonummer: 6586820

2. Almindelige betingelser

2.1
Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de på vor hjemmeside angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Bagageboks I/S vedrørende det i lejekontrakten/reservationsmailen anførte materiel (herefter kaldet ”De Lejede Produkter”).
2.2
De på hjemmesiden opgivne priser er inklusiv moms. Transportudgifter betales af lejeren.
2.3
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

3. Lejemålets varighed og beregning

3.1
Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader Afhentnings- og returneringsstedet for De Lejede Produkter, som nærmere angivet i Lejekontrakten til og med den dag materiellet tilbageleveres.
3.2
Den daglige/ugentlige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om De Lejede Produkter benyttes eller ej. Der regnes normalt med 7-dages uge, hvor lørdage tælles med i lejeperioden.
I det omfang De Lejede Produkter udlejes fra vor lokation i Odense, vil lørdag-søndag beregnes tillige lejeafgift for disse dage.

Leje-/handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

Bagageboks I/S
Vestergårds Alle 23
8362 Hørning

Telefonnummer: 21858858
Mailadresse: kontakt@bagageboks.dk
CVR-nummer: 42912158

Bank
Bagageboks I/S har Skjern Bank som hovedbankforbindelse.
Registreringsnummer: 7780
Kontonummer: 6586820

2. Almindelige betingelser

2.1
Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de på vor hjemmeside angivne priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Bagageboks I/S vedrørende det i lejekontrakten/reservationsmailen anførte materiel (herefter kaldet ”De Lejede Produkter”).

2.2
De på hjemmesiden opgivne priser er inklusiv moms. Transportudgifter betales af lejeren.

2.3
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

3. Lejemålets varighed og beregning

3.1
Lejemålet regnes fra og med den dag materiellet forlader Afhentnings- og returneringsstedet for De Lejede Produkter, som nærmere angivet i Lejekontrakten til og med den dag materiellet tilbageleveres.

3.2
Den daglige/ugentlige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om De Lejede Produkter benyttes eller ej. Der regnes normalt med 7-dages uge, hvor lørdage tælles med i lejeperioden.
I det omfang De Lejede Produkter udlejes fra vor lokation i Odense, vil lørdag-søndag beregnes tillige lejeafgift for disse dage.

4. Depositum, afbestillingspolitik og legitimation

4.1
Ved afbestilling af lejen, senere end 14 dage før afhentningstidspunktet, forbeholder vi os retten til at beholde 500,- dkr. af det forudbetalte depositum.
Depositum udgør i alt dkr. 1.000,- forudbetalt ved booking/reservation.
Depositum vil blive tilbagebetalt ved returnering af De Lejede Produkter i samme og ubeskadiget stand til aftalt tid. Depositum tilbagebetales til lejers bankkonto, typisk i løbet af 1-4 hverdage efter endt leje. Lejer vil ved booking/reservation blive bedt om at oplyse egne bankoplysninger:
-Bankens navn
-Registreringsnummer
-Kontonummer
Således Bagageboks I/S kan tilbageføre depositum. Lejer er selv ansvarlig for at oplyse korrekt information til Bagageboks I/S, da rigtigheden af disse oplysninger IKKE kan kontrolleres af Bagageboks I/S. Lejer bør til en hver tid vende retur til Bagageboks I/S inden for 5 hverdage, hvis ikke depositum er synlig på lejers konto. Herefter vil Bagageboks I/S som udgangspunkt ikke kunne få pengene retur i tilfælde af, at lejer har oplyst forkerte bankoplysninger. Udgifter heraf betales af lejeren.
Bagageboks I/S og dennes samarbejdspartnere vil kunne bede lejer om at fremvise gyldig legimation i form af sygesikringskort, kørekort eller lignende.

5. Misligholdelsesbeføjelser

5.1
Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand.

5.2
I tilfælde af mangler ved De Lejede Produkter, som ikke skyldes lejers forhold eller brug, er lejer alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af Bagageboks I/S. Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for Bagageboks I/S ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for lejer, medmindre afhjælpning må anses at påføre Bagageboks I/S uforholdsmæssige omkostninger.
Udover afhjælpning er lejer ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelse, erstatning og/ eller omlevering. I tilfælde af mangler, som skyldes lejers forhold eller brug af De Lejede Produkter, er lejer forpligtiget til straks at kontakte Bagageboks I/S med henblik på udbedring og afregning.

Herunder for den forlængelse af lejeperioden, som udbedringen måtte medføre, og lejer må ikke i øvrigt i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra Bagageboks I/S lade De Lejede Produkter reparere af egne folk eller tredjemand.

4. Depositum, afbestillingspolitik og legitimation

4.1
Ved afbestilling af lejen, senere end 14 dage før afhentningstidspunktet, forbeholder vi os retten til at beholde 500,- dkr. af det forudbetalte depositum.
Depositum udgør i alt dkr. 1.000,- forudbetalt ved booking/reservation.
Depositum vil blive tilbagebetalt ved returnering af De Lejede Produkter i samme og ubeskadiget stand til aftalt tid. Depositum tilbagebetales til lejers bankkonto, typisk i løbet af 1-4 hverdage efter endt leje. Lejer vil ved booking/reservation blive bedt om at oplyse egne bankoplysninger:
-Bankens navn
-Registreringsnummer
-Kontonummer
Således Bagageboks I/S kan tilbageføre depositum. Lejer er selv ansvarlig for at oplyse korrekt information til Bagageboks I/S, da rigtigheden af disse oplysninger IKKE kan kontrolleres af Bagageboks I/S. Lejer bør til en hver tid vende retur til Bagageboks I/S inden for 5 hverdage, hvis ikke depositum er synlig på lejers konto. Herefter vil Bagageboks I/S som udgangspunkt ikke kunne få pengene retur i tilfælde af, at lejer har oplyst forkerte bankoplysninger. Udgifter heraf betales af lejeren.
Bagageboks I/S og dennes samarbejdspartnere vil kunne bede lejer om at fremvise gyldig legimation i form af sygesikringskort, kørekort eller lignende.

5. Misligholdelsesbeføjelser

5.1
Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand.
5.2
I tilfælde af mangler ved De Lejede Produkter, som ikke skyldes lejers forhold eller brug, er lejer alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af Bagageboks I/S. Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for Bagageboks I/S ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for lejer, medmindre afhjælpning må anses at påføre Bagageboks I/S uforholdsmæssige omkostninger.
Udover afhjælpning er lejer ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelse, erstatning og/ eller omlevering. I tilfælde af mangler, som skyldes lejers forhold eller brug af De Lejede Produkter, er lejer forpligtiget til straks at kontakte Bagageboks I/S med henblik på udbedring og afregning.
Herunder for den forlængelse af lejeperioden, som udbedringen måtte medføre, og lejer må ikke i øvrigt i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra Bagageboks I/S lade De Lejede Produkter reparere af egne folk eller tredjemand.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1
Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med produkternes benyttelse, herunder for skader på lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel.
Herunder, men ikke begrænset til skader opstået som følge af forkerte vægtangivelser, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.
6.2
Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af De Lejede Produkter, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabte feriedage. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af De Lejede Produkter er således Bagageboks I/S uvedkommende.
I denne sammenhæng anses som driftstab et hvert direkte eller indirekte tab eller skade opstået i forbindelse med brug af De Lejede Produkter eller enhver form for driftsnedbrud, herunder følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til De Lejede Produkter.
6.3
Bagageboks I/S er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure og andre udefrakommende og upåregnelige hændelser, herunder men ikke begrænset til arbejdsnedlæggelser, strejker, forsinkelser, mv. opstået i anledning af krig, optøjer, brand, myndighedsindgreb, lockout samt vejrlig.

7. Brug af De Lejede Produkter

7.1
Ved modtagelsen af De Lejede Produkter samt dennes tilbehør, har lejeren kontrolleret, at alt er i orden og uden fejl/mangler/skader, særligt med hensyn til signal- og tegngivningsapparater samt lygter. Lejeren har til fulde fået fremvist og forstået, hvordan De Lejede Produkter fungerer og monteres.
7.2
Bagageboks I/S produkter og materiel er baseret på udlejning til private brugere, hvorfor der ved udlevering gives grundig vejledning i brugen, monteringen, vægtbegrænsningen på og sikkerheden af De Lejede Produkter. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af De Lejede Produkter. Der må ikke foretages forandringer på Bagageboks I/S materiel uden samtykke fra Bagageboks I/S.
7.3
Alt materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter at materiellet er modtaget på vor forudaftalte sted, det være sig Hørning eller Odense, finder eftersyn sted. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring betales af lejeren.
7.4
Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af De Lejede Produkter og er forpligtet til at sørge for at kontrollere reglerne for benyttelse af De Lejede Produkter i de lande som lejer kører via/til.
7.5
Lejer er forpligtet til at sikre sig, at bilens trækkrog er lovmæssigt forsikret sammen med bilen, og at denne er korrekt monteret og i sikker og forsvarlig stand.
Lejer er herudover forpligtet til at drage omsorg for, at de personer hos lejer, der anvender De Lejede Produkter, modtager den fornødne instruktion og oplysning om brugen af De Lejede Produkter, herunder de begrænsninger De Lejede Produkter måtte have.
7.6
Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssige og driftsmæssige vedligeholdelse af De Lejede Produkter, herunder men ikke begrænset til at sikre at De Lejede Produkter fortsat sidder spændt forsvarligt fast til anhængertrækket, samt at lys og lygter virker, som de skal.

8. Ejendomsret

8.1
De Lejede Produkter forbliver i lejeperioden Bagageboks I/S ejendom og må ikke pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Det påhviler lejer til enhver tid at påse, at Bagageboks I/S identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes i lejeperioden.
8.2
Bagageboks I/S eller dennes repræsentant har til enhver tid ret – men ikke pligt – til at besigtige De Lejede Produkter.
8.3
De Lejede Produkter må ikke overdrages til anden person end den aftalte som anført i Lejekontrakten/reservationsmailen og dennes rejsedeltagere, uden meddelelse til Bagageboks I/S, ligesom De Lejede Produkter ikke må fremlejes eller udlånes til tredjemand uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Bagageboks I/S.

9. Misligholdelse

9.1
I tilfælde af lejers væsentlige misligholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler indgået med Bagageboks I/S, er Bagageboks I/S berettiget til at hæve aftalen og afhente De Lejede Produkter, ligesom lejer på anfordring er forpligtet til at udlevere dette til Bagageboks I/S eller dennes repræsentant.
9.2
Som væsentlig misligholdelse anses i denne aftale: udlån eller udlejning af De Lejede Produkter til tredjemand, fjernelse eller væsentlig beskadigelse af identifikationsmærker, misbrug af De Lejede Produkter, herunder men ikke begrænset til ikke forskriftsmæssig anvendelse, samt enhver betalingsmisligholdelse.
9.3
Demontering og tilbagetransport af materiellet sker i tilfælde af ophævelse for lejers regning og risiko.

10. Lejers ansvar for De Lejede Produkter

10.1
De Lejede Produkter bør under hele lejeperioden være behørigt forsikret af lejeren.
10.2
Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt af og på De Lejede Produkter, herunder for dets betjening i hele lejeperioden og indtil materiellet er afhentet af Bagageboks I/S eller afleveret på den i lejekontrakten aftalte lokation.
10.3
Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen betales/erstattes af lejeren. Enhver skade skal straks anmeldes til Bagageboks I/S. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med anmodning om, at rapport sendes til Bagageboks I/S senest inden for 48 timer efter anmeldelsen.

11. Forsikringsforhold for materiel lejet i Danmark

11.1
Autoudstyr kan ikke forsikres separat, så her skal bilens kaskoforsikring dække. Lejer sørger selv for gyldig 3. nummerplade fra SKAT, matchende bilens registreringsnummer.
Bagageboks I/S og dennes forsikringsgiver Tryg tilbyder ikke lejer at tegne forsikring af De Lejede Produkter.
Det påhviler lejeren at sikre sig, at bilens trækkrog er lovmæssigt forsikret sammen med bilen. Ved overbelastning, overlæs o.lign. hvor lejers forsikring ikke dækker, forpligter lejer sig til selv at dække den samlede udgift for reparation eller nyindkøb til Bagageboks I/S. Lejeren forpligter sig til at erstatte evt. bortkommet eller beskadiget materiel til nypris, uanset hændelsesforløbet.
11.2
Fabrikanten Thule fraråder kørsel med deres produkter med en hastighed over 130 km/t. Fabrikanten mft systems fraråder kørsel med deres produkter med en hastighed over 160 km/t. Fabrikanten TowCar/TowBox fraråder kørsel med deres produkter med en hastighed over 130 km/t.
11.3
Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lign. Disse skader dækkes ikke af den hos udlejer tegnede forsikring.
11.4
Forsikringen begrænser ikke ansvaret hos lejer til de nævnte summer. Overskrider skaden således forsikringssummen er lejer ansvarlig for det tab Bagageboks I/S lider.
11.5
Lejer hæfter for skader på De Lejede Produkter med følgende beløb beregnet af materiellets nyværdi:
Produkter Nyværdi pr. Enhed
Thule Arcos Box inkl. Arcos Platform 10.998,00 kr.
Thule BackUp Box inkl. EasyBase 7.198,00 kr.
Thule EasyBag inkl. EasyBase 4.498,00 kr.
Mft BackBox inkl. BackCarrier 8.498,00 kr.
Mft BackBox inkl. Ekstra bredde inkl. BackCarrier 9.597,00 kr.
TowBox V3 9.849,00 kr.
Thule VeloSpace XT 3 6.899,00 kr.
Thule VeloSpace XT 3 inkl. adapter til 4. cykel 8.398,00 kr.
Thule Yepp Nexxt Maxi 1.349,00 kr.
Advarselsskilt for kørsel i Spanien og Italien 299,00 kr.
Omformerstik/Adapter 7>13 pol 269,00 kr.
Omformerstik/Adapter 13>7 pol 269,00 kr.
11.6
Uden forudgående aftale betales med op til dkr. 450,- pr. dag. Maksimum beløb jf. pkt. 11.5.
11.7
Alle skader, der opstår i lejeperioden, skal uden ophold anmeldes til Bagageboks I/S. Skader sket som følge af tyveri, hærværk og anden kriminalitet skal anmeldes til politiet indenfor 48 timer og lejer skal sørge for, at politirapport sendes til Bagageboks I/S.
11.8
Ved udbetaling af skadeserstatning fra lejers forsikringsgiver, skal udbetaling udelukkende ske til Bagageboks I/S.

12. Betalingsbetingelser

12.1
Betaling sker senest 72 timer efter modtagelsen af reservationsmailen fra Bagageboks I/S. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt, er Bagageboks I/S berettiget til uden ansvar at tilbyde de ønskede produkter til anden side.
12.2
I tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne er Bagageboks I/S berettiget til at afhente De Lejede Produkter.
12.3
Bagageboks I/S vil til enhver tid forlange forudbetaling af lejeafgift og depositum.
Alle priser er inklusive 25% moms.

13. Ændringer

Bagageboks I/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende lejebetingelser samt lejepriser uden forudgående varsel, bortset fra løbende aftaleforhold, hvor ændringerne træder i kraft med en måneds varsel.

14. Lovvalg og værneting

14.1
I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed Bagageboks I/S og lejer imellem, benyttes Retten i Horsens.
14.2
Aftalen er underlagt dansk ret

15. Privatlivspolitik:

Information om brug af persondata finder du via dette link

16. Cookiepolitik:

Information om brug af cookies finder du via dette link

Senest opdateret den 23.05.2023